Monitoring onderzoek & innovatie


WTI-statistieken en -indicatoren


Andere informatieNomenclaturen

CFS/STAT
Belgische nomenclatuur voor de analyse en vergelijking van de ramingen van de O&O-kredieten van de Belgische overheden. (Bron: Federaal Wetenschapsbeleid-CFS/STAT - Deze nomenclatuur bestaat sinds maart 1993)

ISCED
Internationale standaardclassificatie voor het onderwijs, per opvoedingsniveau.
(Bron: UNESCO – laatste herziening gepubliceerd in 1997) Een uitgebreide versie van deze nomenclatuur is beschikbaar op de website van de UNESCO (in het Frans en in het Engels).

ISIC
Internationale industriële standaardclassificatie van al de economische activiteiten.
(Bron: Verenigde naties - laatste herziening gepubliceerd in 1989). De gedetailleerde versie van deze classificatie (structuur en toelichtingsnota’s) kan geraadpleegd worden op de website van de Verenigde Naties (in het Frans en in het Engels). Een vereenvoudigde versie van deze nomenclatuur met enkel de codes en de classificatie, maar zonder methodologische informatie, is beschikbaar op deze website (in het Frans of in het Engels).
Daarnaast bestaat er een conversietabel met de laatste herziening van deze nomenclatuur en met de Belgische activiteitennomenclatuur Nace-Bel (zie verder).

ISCO
Internationale standaardclassificatie van de beroepen.
(Bron: ILO (International Labour Office) - laatste herziening gepubliceerd in 1988)
De volledige versie van deze nomenclatuur is beschikbaar op de website van de ILO (in het Frans of in het Engels).

Wetenschapsgebieden
Classificatie van de wetenschapsgebieden.
(Bron: Federaal Wetenschapsbeleid - laatste herziening: 1991) De volledige versie van deze nomenclatuur is beschikbaar op deze website.

NABS
Nomenclatuur voor de analyse en vergelijking van wetenschapsbegrotingen en -programma’s.
(Bron: Eurostat - laatste herziening 2007). Gedetailleerde informatie over deze nomenclatuur (2007) vindt u op de website van EUROSTAT (enkel in het Engels). Gedetailleerde informatie over de vorige nomenclatuur (1992) vindt u eveneens op de website van EUROSTAT (in het Nederlands en andere talen).
Een vereenvoudigde versie (in het Frans of in het Nederlands van deze nomenclatuur (1992) met enkel de codes en de classificatie is beschikbaar op deze website.

NACE-BEL
Economische activiteitennomenclatuur, Belgische versie.
(Bron: Eurostat, in samenwerking met de Lidstaten, namelijk voor België, de FOD Economie-Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie - laatste herziening gepubliceerd in 2008).
Op de website van de FOD Economie-Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie is gedetailleerde informatie beschikbaar: http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/gegevensinzameling/nomenclaturen/nacebel/ .

NUTS
Nomenclatuur van de statistische territoriale eenheden.
(Bron: Eurostat - laatste herziening: 2003). Alle informatie over de Nomenclatuur van territoriale eenheden voor de statistiek (NUTS) is beschikbaar op de website van EUROSTAT.

Financieringsbronnen
Nomenclatuur van de financieringsbronnen.
(Bron: Federaal Wetenschapsbeleid-CFS/STAT - laatste herziening gepubliceerd in februari 1999) De volledige versie van deze nomenclatuur is beschikbaar op deze website.

TII
Classificatie per technologische domeinen.
(Bron: The European Association for the Transfer of Technologies, Innovation and Industrial Information - laatste herziening: 1994)). De volledige versie van deze classificatie kan besteld worden per e-mail bij de European Association for the Transfer of Technologies, Innovation and Industrial Information op volgend adres: tii@tcp.ip.lu.
Een vereenvoudigde versie van deze classificatie, met enkel de door het Federaal Wetenschapsbeleid gebruikte codes, is beschikbaar op deze website.


Afkortingen

ANBERD The Analytical Business Enterprise Research and Development database
ARC Actions de Recherche concertées
AST Activités scientifiques et technologiques
BBP Bruto binnenlands produkt
BERD De intramurale uitgaven voor O&O van de ondernemingen
BPT Balance des paiements technologiques
BOKOO Budgettaire overheidskredieten voor O&O
BUOO Bruto binnenlandse uitgaven voor O&O
CBPRD Crédits budgétaires publics de R&D
CCE Conseil Central de l'Economie
CERIF Common European Research Information Format
CFS/STAT Commissie Federale Samenwerking - overleggroep 'Inventaris en statistieken inzake onderzoek en experimentele ontwikkeling'
Commission Coopération fédérale - groupe de concertation 'Inventaire et statistiques de recherche et développement expérimental'
CIB Classification Internationale des Brevets
CIM Collège interuniversitaire d'Etudes doctorales dans les Sciences du Management
CIS Enquête d'innovation européenne
Europese innovatie-enquête
CITE Classification internationale type de l'enseignement, par niveaux d'éducation.
CITI Classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d'activité économique.
CITP Classification internationale type des professions.
CRB Centrale Raad voor het Bedrijfsleven
DIRD Dépenses intérieures brutes de R&D
DIRDE Les dépenses intra-muros de R&D des entreprises
DIRDES Les dépenses intra-muros de R&D de l'enseignement supérieur
DIRDET Les dépenses intra-muros de R&D des pouvoirs publics
EPRD Effort national en termes de personnels de R&D
ES Enseignement supérieur
ETP équivalent à temps-plein
EU Europese Unie
EUROSTAT Office statistique de l'UE / Het statistisch bureau van de EU
FCFO Fonds voor Collectief Fundamenteel Onderzoek
FE Fysieke eenheden
FCFO Fonds voor Collectief Fundamenteel Onderzoek
FGWO Fonds voor Geneeskundig Wetenschappelijk Onderzoek
FIOV Fonds tot bevordering van het Industrieel Onderzoek in Vlaanderen
FNRS Fonds National de la Recherche scientifique
FRFC Fonds de la Recherche fondamentale collective
FWO-Vlaanderen Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen
Vlaanderen
FRSM Fonds de la Recherche scientifique médicale
GOA Geconcerteerde onderzoekacties
GOVERD De intramurale uitgaven voor O&O van de overheid
HERD De intramurale uitgaven voor O&O van het hoger onderwijs
HO Hoger onderwijs
ICM Interuniversitair College voor Doctoraatsstudies in de Managementwetenschappen
IIKW Interuniversitair Institituut voor Kernwetenschappen
IISN Institut interuniversitaire des Sciences nucléaires
IPC International Patent Classification
IRSIA (ex) Institut pour l'Encouragement de la Recherche scientifique dans l'Industrie et Agriculture
IS Institutions scientifiques
ISCED Internationale standaardclassificatie voor het onderwijs, per opvoedingsniveau
ISIC Internationale industriële standaardclassificatie van al de economische activiteiten.
ISCO Internationale standaardclassificatie van de beroepen.
IUAP Interuniversitaire attractiepolen
IWONL (ex) Instituut tot Aanmoediging van het Wetenschappelijk Onderzoek in Nijverheid en Landbouw
IWT-Vlaanderen Vlaams instituut voor de aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT - Vlaanderen)
NABS Nomenclature pour l'Analyse et la comparaison des Budgets et des Programmes scientifiques
Nomenclatuur voor de analyse en vergelijking van wetenschapsbegrotingen en -programma's
NACE Economische activiteitennomenclatuur, Belgische versie
Nomenclature d'activités économiques, version belge
N.C.A. Non citées ailleurs
N.E.G. Niet elders genoemd
NUTS Nomenclature des unités territoriales statistiques
Nomenclatuur van de statistische territoriale eenheden
OCDE Organisation de Coopération et de Développement Economiques
OESO Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling
OL Ontwikkelingslanden
O&O Onderzoek- en Ontwikkelingswerk
PAI Pôles d'Attraction interuniversitaire
PIB Produit intérieur brut (aux prix du marché)
PIOO Nationale personeelsinspanning voor O&O
PNP Non-profitorganisaties / Institutions sans but lucratif
PP Personne physique
PVD Pays en Voie de Développement
R&D Recherche et Développement
SCI Science Citation Index
S&T Science et Technologie
STI Science, technologie et innovation
TBB Technologische betalingsbalans
TII Classificatie per technologische domeinen
Classification par domaines technologiques
UE Union européenne
VTE Voltijdse eenheden
W&T Wetenschap en Technologie
WI Wetenschappelijke instellingen
WTA Wetenschappelijke en technologische activiteiten
WTI Wetenschap, Technologie en Innovatie

Methodologische nota's

Bibliometrie
'Directorate for Science, Technology and Industry' (DSTI) Working Papers - 1997/1: Bibliometric indicators and analysis of research systems: methods and examples.
(Bron: OESO - gepubliceerd in 1997)
De volledige versie (in het Frans en het Engels) van dit rapport (werkdocument) is beschikbaar op de website van de OESO.

TBB-handleiding (technologische betalingsbalans)
Richtlijnen voorgesteld voor de verzameling en de interpretatie van de gegevens m.b.t. technologische betalingsbalans.
(Bron: OESO - laatste herziening gepubliceerd in 1990)
De volledige versie van deze handleiding is beschikbaar op de website van de OESO (in het Frans of in het Engels).

Octrooi handleiding
Handleiding voor het gebruik van octrooigegevens als "wetenschappelijke en technologische" (W&T)-indicatoren.
(Bron: OESO - laatste herziening gepubliceerd in 2009).
De volledige versie van deze handleiding is beschikbaar op de website van de OESO (in het Frans of in het Engels).

Frascati handleiding
Standaard methode voorgesteld voor de O&O-enquêtes.
(Bron: OESO - laatste herziening gepubliceerd in 2002).
De volledige versie van deze handleiding is beschikbaar op deze website (in het Frans en in het Engels).
Een samenvatting (van de vorige versie van 1994) is beschikbaar op deze website (in het Frans, in het Nederlands of in het Engels).

Oslo handleiding
Richtlijnen voorgesteld voor de verzameling en de interpretatie van de gegevens m.b.t. technologische innovatie.
(Bron: OESO - laatste herziening gepubliceerd in 2005)
De volledige versie van deze handleiding is beschikbaar op de website van de OESO (in het Frans of in het Engels).

Canberra handleiding
Handleiding voor het meten van het menselijk potentieel voor wetenschappen en technologie (W&T).
(Bron: OESO - laatste herziening gepubliceerd in 1995)
De volledige versie van deze handleiding is beschikbaar op de website van de OESO (in het Frans of in het Engels).

CERIF
Common European Research Information Format.
(Bron: Europese Unie: DG XIII – D.4 – laatste herziening gepubliceerd in september 1999)
Deze publicatie is beschikbaar op de website van de Europese Unie (enkel in het Engels).